Długi zaciągnięte w celu wsparcia finansowego osoby trzeciej

Klientka popadła w stan niewypłacalności, ponieważ zaciągała zobowiązania finansowe w celu wsparcia rozwoju przedsiębiorstwa swojego partnera prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, zajmującą się świadczeniem usług spedycyjnych. Ponieważ firma potrzebowała dofinansowania w szczególności na rozwój floty samochodów, klientka zawarła kilka umów kredytowych oraz pożyczek, chcąc przekazać uzyskane środki partnerowi i licząc na to, że w niedalekiej przyszłości jego działalność zacznie przynosić dochody, z których długi zostaną spłacone. Co więcej, dłużniczka zaciągnęła również kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich na zakup mieszkania. Z czasem okazało się, że zyski firmy nie wystarczały na pokrycie długów, a partner klientki nie dokładał starań, by te długi zmniejszyć. W efekcie klientka stała się wkrótce niewypłacalna (podobnie jak jej partner).

Czy upadłość konsumencka daje możliwość redukcji długów zaciągniętych w celu wparcia finansowego osoby trzeciej?

Zgłoszenie we wniosku o ogłoszenie upadłości długów zaciągniętych na rzecz osoby trzeciej jest możliwe, natomiast w każdym przypadku to okoliczności towarzyszące powstaniu długów decydują o tym, czy sąd przychyli się do wniosku dłużnika. Zważając z jednej strony na winę dłużnika w doprowadzeniu do niewypłacalności, z drugiej zaś – na zasadę słuszności i względy humanitarne, sąd waży powyższe przesłanki. Nie można jednak zapominać o głównym celu postępowania upadłościowego, jakim jest oddłużenie dłużnika. W przedmiotowej sprawie sąd uwzględnił wniosek dłużnika, stwierdzając że nie zachodzą przesłanki negatywne do ogłoszenia upadłości. Firma miała szansę powodzenia, zatem przeznaczenie środków na jej rozwój nie było przejawem braku rozwagi. Gwałtowne wahania waluty, skutkujące niemożnością regularnego spłacania rat kredytu hipotecznego, stanowiły zaś okoliczność niezależną od dłużniczki. Sąd wziął także pod uwagę, że dłużniczka przez kilka lat i w miarę swoich możliwości dokładała starań, by jej wierzyciele chociaż w niewielkim stopniu zostali zaspokojeni.

Rezultat: ogłoszenie upadłości konsumenckiej