Pakiety Antykryzysowe

Kryzys gospodarczy wywołany wirusem SARS-COV-2 może doprowadzić (a w niektórych przypadkach już doprowadził) do problemów finansowych. Wiele podmiotów stanie przed zagrożeniem utraty zdolności do regulowania bieżących zobowiązań, co może oznaczać popadnięcie w stan niewypłacalności. Naszym zadaniem jest wsparcie Klientów w obecnej sytuacji i pomoc w przeciwdziałaniu skutkom ekonomicznym kryzysu.

Wspieramy zarówno osoby fizyczne jak i prawne, dotknięte problemami finansowymi wywołanymi pandemią koronawirusa. Nasi specjaliści z zakresu prawa upadłościowego
i restrukturyzacyjnego przygotowali specjalne „Pakiety Antykryzysowe”, które zapewnią ochronę przed utratą płynności finansowej i ciągłość działania Twojej firmy.

Sprawdź jak możemy Ci pomóc:

Opracowany przez naszych ekspertów „Pakiet Antykryzysowy” to pakiet pomocy prawnej, mający na celu oszacowanie ryzyka zagrożenia utraty płynności finansowej, przeciwdziałanie takiej sytuacji lub podjęcie odpowiednich działań, które ochronią przed stanem niewypłacalności albo złagodzą jego skutki. Jesteśmy zdecydowani podzielić się naszym wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie upadłości i restrukturyzacji aby nieść wsparcie w zarządzaniu kryzysowym zarówno przedsiębiorstw jak i budżetów domowych, i zapewnić zgodność tych działań z prawem.

Pakiet I ma na celu wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorstwa poprzez dostosowanie dostępnych rozwiązań do aktualnej sytuacji finansowej Państwa firmy.

Pakiet ten zawiera:

Analizę aktualnej sytuacji finansowej firmy – negocjacje lub renegocjacje ciążących na przedsiębiorstwie zobowiązań kluczowych dla zapewnienia płynności finansowej Klienta (wynikających m.in. z umów kredytu, najmu, dzierżawy)
Wsparcie w zakresie tzw. miękkiej windykacji
Analizę, negocjacje lub renegocjacje umów handlowych wiążących przedsiębiorstwo z kontrahentami – w tym w szczególności zabezpieczenie wykonania kontraktów, negocjacja terminów dostaw oraz płatności
Reprezentowanie Klienta w sporach sądowych wynikających z niewykonania umowy bądź odstąpienia od niej w wyniku pandemii koronawirusa (analiza możliwości i skutków powołania się na siłę wyższą w przypadku niewykonania zobowiązań ciążących na podmiocie)
Pomoc w wykorzystaniu rządowego pakietu pomocowego dla gospodarki przewidzianego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, m.in. wsparcie przy uzyskiwaniu zwolnienia ze składek na ZUS, dofinansowania wynagrodzeń pracowników, odroczenia lub umorzenia należności podatkowych czy uzyskania preferencyjnych kredytów dla firm
Monitorowanie, identyfikowanie i przeciwdziałanie nowym zagrożeniom dla płynności finansowej przedsiębiorstwa

Jest to pakiet restrukturyzacji zadłużenia, który przewiduje ochronę przed niewypłacalnością i ewentualną windykacją. Zaproponowane przez nas działania mają na celu przede wszystkim uniknięcie upadłości oraz zapewnienie pomocy w problemach finansowych wywołanych przez pandemię wirusa SARS-CoV-2.

W tym pakiecie przewidujemy dla swoich Klientów:

Doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji zadłużenia – analiza i oszacowanie prognozy finansowej Klienta
Pomoc w wyborze środków restrukturyzacyjnych dostosowanych do aktualnej sytuacji finansowej, w tym w szczególności wsparcie i reprezentowanie Klienta w negocjacjach z wierzycielami
Doradztwo w wyborze odpowiedniego trybu postępowania restrukturyzacyjnego
wraz ze sporządzeniem wniosku o jego otwarcie
Reprezentacja Klienta w toku całego procesu restrukturyzacji, w tym przygotowywanie pism procesowych w ramach postępowania restrukturyzacyjnego (m.in. zastrzeżeń, zażaleń, sprzeciwów, wniosków itp.)
Nadzorowanie oraz bieżące raportowanie przebiegu procesu restrukturyzacji

Pakiet upadłościowy ma zastosowanie w sytuacji, w której Klient nie jest w stanie dłużej zmagać się ze swoimi zobowiązaniami finansowymi. Nasi specjaliści służą radą i wspierają na każdym etapie postępowania prowadzącego do ogłoszenia upadłości, jak również w toku trwania samego postępowania upadłościowego, w wyniku którego dochodzi do całkowitego umorzenia długów, a dotychczasowi wierzyciele tracą podstawy do zgłaszania roszczeń wobec dłużnika.

W tym celu pomożemy Państwu w:

Analizie sytuacji finansowej w celu oceny czy nastąpił stan niewypłacalności, a co za tym idzie zaktualizował się obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości
Pomoc prawną w przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości, jak również przeprowadzenie likwidacji przy zastosowaniu procedury pre-pack (pozwalającej na szybką sprzedaż przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części)
Reprezentacja Klienta w toku całego procesu upadłości, w tym przygotowywanie pism procesowych, przewidzianych w ramach postępowania upadłościowego

Wychodzimy naprzeciw aktualnym problemom naszych Klientów. W tych trudnych czasach gotowi jesteśmy podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem, aby ustrzec Państwa przed ekonomicznymi konsekwencjami pandemii wywołanej przez koronawirusa oraz przeciwdziałać problemom finansowym powstałym w jego wyniku. Jednocześnie informujemy, że jesteśmy do Państwa dyspozycji w trybie pracy zdalnej.