POLITYKA PRYWATNOŚCI

(dalej jako: „Polityka”)

§ 1. Postanowienia ogólne.
 1. Niniejsza Polityka opisuje sposób, w jaki operator serwisu internetowego skgupadlosci.pl – gromadzi, wykorzystuje, lub w inny sposób przetwarza dane osobowe danej osoby w kontekście korzystania z serwisu (dalej jako: „Serwis”).
 2. Polityka obejmuje opis Państwa praw do ochrony danych osobowych, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niektórych czynności przetwarzania, które prowadzi Administrator.
 3. Administratorem Państwa danych jest Kijewski, Graś sp. k. z siedzibą w Warszawie (01-632) przy ul. Bieniewickiej 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000420431, telefon: 48 22 856 36 60, adres e-mail: biuro@kglegal.pl.
 4. W niniejszej Polityce następujące terminy mają nadane im poniżej znaczenie:
 5. „RODO” – rozporządzenie 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 6. „Dane Osobowe” – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 7. „Użytkownik” – każda osoba fizyczna, w tym prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu.
 8. „Przetwarzanie” – operacja lub zestaw operacji wykonywane na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 9. „Profilowanie” – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 10. Pliki „cookies” – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkownika takich jak komputer, smartfon, tablet lub podobne urządzenie, przesyłane przez strony internetowe. Pliki cookies pozwalają między innymi rozpoznać urządzenie i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji Użytkownika.
§ 2. Przetwarzane dane.
 1. Podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu Administrator zbiera następujące dane:
 • adres IP Użytkowników (unikatowy numer urządzenia, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Serwisu), rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Jeżeli Użytkownik nie poda dodatkowych danych, umożliwiających jego identyfikację, Administrator Serwisu nie będzie miał możliwości identyfikacji Użytkownika,
 • dane zapisane w plikach cookies,
 • dane podane dobrowolnie przez Użytkownika przy kontakcie mailowym (między innymi imię i nazwisko oraz adres mailowy).
§ 3. Cele, podstawy i okres przetwarzania.
 1. Dane o adresie IP, rodzaju przeglądarki, czasie dostępu, typie systemu operacyjnego oraz dane zapisane w plikach cookies są przetwarzane przez Administratora do celów analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Użytkownika w postaci konieczności administrowania Serwisu i ulepszania jego zawartości.
 2. Dane podane przez Użytkownika przy kontakcie mailowym są przetwarzane przez Administratora w celach odpowiedzi na pytania zadane przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. konieczność podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. W przypadku zawarcia z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług prawnych, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w celu realizacji tej umowy. Przed rozpoczęciem przetwarzania Administrator poinformuje o tym Użytkownika oraz udzieli mu wszelkich niezbędnych informacji.
 4. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej.
 5. Dane osobowe nie są wykorzystywane do celów marketingowych.
 6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
§ 4. Informacja o przekazywaniu danych.
 1. Dane podane przy kontakcie mailowym mogą być automatycznie przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), czy podmiotu oferującego usługi poczty elektronicznej.
 2. Dane zebrane w plikach cookies mogą być powierzane podmiotowi świadczącemu usługi reklamowe.
 3. W przypadku nawiązania współpracy z Użytkownikiem dane osobowe mogą być przekazywane do biura rachunkowego obsługującego Administratora, o czym Administrator poinformuje Użytkownika.
 4. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
§ 5. Przechowywanie i ochrona danych osobowych.
 1. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 2. W celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych Serwis jest zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich za pomocą certyfikatu SSL.
 3. Odpowiednie środki techniczne i organizacyjne są wdrażane w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności: dane osobowe przechowywane są jedynie w systemach informatycznych zabezpieczonych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich (komputer pracujący na pełnej i bezpiecznej wersji systemu operacyjnego, chroniony hasłem, oprogramowanie antywirusowe i chroniące przed złośliwym oprogramowaniem, automatyczne aktualizacje bezpieczeństwa, ochrona sieci za pomocą firewall), a dane osobowe utrwalone na papierze, znajdują się w zamykanych pomieszczeniach biurowych, do którego dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
§ 6. Prawa Użytkowników, których dane dotyczą.
 1. Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane na stronie Serwisu, przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, które nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:
 • w formie pisemnej poprzez wysłanie listu na adres: ul. Bieniewicka 26, 01-632 Warszawa;
 • drogą e-mailową na adres: biuro@kglegal.pl;
 • w niektórych przypadkach (np. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez dedykowane funkcje w profilu).
§ 7. Polityka Cookies.
 1. Jako pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkownika takich jak komputer, smartfon, tablet lub podobne urządzenie, przesyłane przez strony internetowe. Pliki cookies pozwalają między innymi rozpoznać urządzenie i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika niniejszej witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies: „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach Serwisu stosowane są także następujące specyficzne rodzaje plików cookies:
 5. a) „niezbędne” – pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 6. b) „bezpieczeństwa” – pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
 7. Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez Administratora.
 8. Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w ustawieniach przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Wobec powyższego Użytkownik może nie wyrazić zgody na stosowanie przez nas plików „cookies” i związanych z nimi mechanizmów zautomatyzowanego profilowania Klientów, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.
§ 8. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym RODO, Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki. Nowa wersja Polityki zostanie opublikowana na stronie Serwisu.