Restrukturyzacje

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie upadłości dłużnika, jak również zabezpieczenie słusznych praw wierzycieli. Sąd postanawia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli dłużnik jest niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością.

Ustawa prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Wybór rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego należy do dłużnika. Poniżej przedstawiono cele poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych i przesłanki wszczęcia określonego typu postępowania.

1. Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu to najbardziej odformalizowane i najprostsze z postępowań restrukturyzacyjnych. Udział sądu w tym postępowaniu jest ograniczony do minimum. Celem postępowania jest zawarcie układu między dłużnikiem a wierzycielami. Układ ten opiera się na umowie regulującej warunki spłacania przez dłużnika zobowiązań wobec wierzycieli. Postępowanie można podzielić na dwie fazy. Pierwsza obejmuje czynności niewymagające współdziałania z sądem, druga – czynności dokonywane przed sądem. W pierwszej fazie dłużnik przygotowuje spis wierzytelności i zbiera głosy wierzycieli, współdziałając wyłącznie z doradcą restrukturyzacyjnym, z którym zawiera umowę. W drugiej fazie sąd zatwierdza zawarty przez dłużnika układ z wierzycielami.

Warunkiem wszczęcia postępowania o zatwierdzenie układu jest spełnienie wymogu dotyczącego wierzytelności spornych – nie mogą one przekraczać 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

2. Przyspieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe wymaga z kolei ścisłej współpracy z sądem już od samego początku. Cechą tego postępowania jest zastosowanie wielu uproszczeń  umożliwiających oddłużenie we względnie najkrótszym czasie.  Rozpoczyna je dłużnik, składając wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Ustawa Prawo restrukturyzacyjne informuje o siedmiodniowym terminie wydania rozstrzygnięcia w sprawie wniosku. Zawarcie układu następuje po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie.

Przyspieszone postępowanie układowe może być prowadzone tylko wtedy, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

3. Postępowanie układowe

W postępowaniu układowym dłużnik rozwiązuje spory z kontrahentami, dotyczące obowiązku zapłaty jego zobowiązań i terminów ich spłaty, w procedurze ustalania spisu wierzytelności. Po uwzględnieniu wniosku dłużnika o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego sąd ustanawia nadzorcę sądowego. Może także zawiesić toczące się postępowania egzekucyjne. Najpierw dłużnik ustala skład masy układowej, następnie zaś nadzorca składa sędziemu-komisarzowi plan restrukturyzacyjny oraz spis wierzytelności. Wierzyciele głosują nad układem, który w dalszej kolejności będzie musiał zostać zatwierdzony przez sędziego-komisarza.

Postępowanie układowe może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

4. Postępowanie sanacyjne

Celem postępowania sanacyjnego jest nie tylko zawarcie układu między dłużnikiem a wierzycielami, lecz również przeprowadzenie działań zmierzających do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika. Z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego sąd odbiera zarząd własny dłużnikowi i wyznacza zarządcę, który w porozumieniu z dłużnikiem składa sędziemu-komisarzowi plan restrukturyzacyjny. Następnie, po uzyskaniu opinii rady wierzycieli, sędzia-komisarz wydaje postanowienie o zatwierdzeniu planu restrukturyzacyjnego. Zarządca może zbyć składniki majątku należącego do dłużnika, a także przeprowadzić redukcję zatrudnienia. Głosowanie nad układem z wierzycielami odbywa się niezwłocznie po zrealizowaniu całości lub części planu restrukturyzacyjnego.

Majątek dłużnika stanowi masę sanacyjną. Zarząd nad masą sanacyjną sprawuje zarządca. Postępowania egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy sanacyjnej, wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego, są zawieszone z mocy prawa.

Brak jest szczególnych przesłanek dla wszczęcia tego postępowania.