Umorzenie długów pochodzących z działalności gospodarczej

Klient przez kilka lat prowadził działalność gospodarczą zajmującą się świadczeniem usług transportowych i spedycyjnych. Początki prognozowały sukces, w związku z czym postanowił zaciągnąć kredyt na rozwój działalności, zawarł także kilka umów leasingu w celu rozszerzenia floty samochodów dostawczych. Jednak z miesiąca na miesiąc działalność przynosiła coraz mniejsze zyski, wzrosły ceny paliwa, kilku kluczowych pracowników zrezygnowało ze współpracy z Klientem, zaś główny kontrahent przestał wywiązywać się z obowiązku płatności za świadczone przez Klienta usługi. Co więcej, uszkodzeniu uległ przewożony towar, wskutek czego Klient poniósł stratę w wysokości ponad 100.000 zł. Z czasem, nie dysponując wystarczającymi środkami, Klient przestał regulować należności wobec urzędu skarbowego i zakładu ubezpieczeń społecznych, a później zamknął działalność gospodarczą.

Czy w ramach upadłości konsumenckiej umorzeniu mogą ulec długi wynikające
z prowadzenia działalności gospodarczej?

Jak najbardziej. We wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej można wyodrębnić zobowiązania pieniężne, które powstały w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Sąd upadłościowy chcąc całkowicie oddłużyć dłużnika, nie weryfikuje specyfiki każdego poszczególnego zobowiązania. Warunkiem jest, by na dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości potencjalny upadły nie był przedsiębiorcą – działalność dłużnika musi zatem zostać wykreślona z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. W każdym przypadku należy rozważyć, czy nie zachodzą przesłanki negatywne do ogłoszenia upadłości, w tym zwłaszcza okoliczność niezgłoszenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

W przywołanej sytuacji, zdaniem Sądu, dłużnik nie doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Ponadto sąd uwzględnił okoliczność, że w ciągu ubiegłych kilku lat, w miarę możliwości finansowych, dłużnik starał się przyczynić do zmniejszenia zadłużenia, dokonując regularnych wpłat na poczet spłaty zobowiązań.

Rezultat: ogłoszenie upadłości dłużnika

Zmiany w prawie upadłościowym wchodzące w życie od 24 marca 2020 r. rozszerzą katalog podmiotów, wobec których będzie możliwe przeprowadzenie upadłości konsumenckiej o przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nie będzie zatem konieczności, by w dniu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wnioskodawca nie miał statusu przedsiębiorcy.