Umorzenie długów powstałych w wyniku działań osób trzecich

Z prośbą o naszą pomoc zwróciła się kobieta, która popadła w stan niewypłacalności wskutek działań swojego ojca. Wkrótce po osiągnięciu pełnoletności, Klientka za namową ojca założyła działalność gospodarczą parającą się eksportem i importem towarów spożywczych oraz przemysłowych. Klientka udzieliła ojcu pełnomocnictwa o  szerokim zakresie umocowania. W praktyce działalność była prowadzona przez ojca Klientki, ona sama bowiem nie podejmowała żadnych czynności z tym związanych. O nieprawidłowościach w prowadzeniu działalności Klientka dowiedziała się, gdy naczelnik urzędu skarbowego zajął jej rachunek bankowy, na który wpływało jej wynagrodzenie za pracę. Kontrole podatkowe wykazały, że ojciec Klientki zaliczał do kosztów uzyskania przychodów wydatki niezwiązane z działalnością przedsiębiorstwa, nie wywiązywał się z obowiązków podatkowych, co więcej, nienależnie pobrał zwrot podatku VAT w wysokości ponad 300.000 zł. Zaciągnął też długi u kontrahentów oraz leasingodawców. Klientka wniosła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez ojca na szkodę wierzycieli.  Sąd uznał ojca Klientki za winnego popełnienia szeregu przestępstw skarbowych. Mimo tego Klientka nadal była zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranego przez jej ojca zwrotu podatku VAT.

Czy upadłość konsumencka daje możliwość umorzenia długów powstałych wskutek działań osób trzecich?

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wobec osoby fizycznej może zostać podyktowane tym, że ciąży na nas obowiązek zapłaty, mimo że zobowiązanie powstało bez naszej wiedzy. Sąd może wziąć pod uwagę okoliczności towarzyszące powstaniu zadłużenia, takie jak doprowadzenie do niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, może też wziąć pod uwagę względy słuszności i humanitaryzmu.

W przedmiotowej sprawie Klientka, jako młoda osoba działająca pod wpływem ojca, zgodziła się założyć działalność gospodarczą, nie uświadamiając sobie potencjalnych konsekwencji tej decyzji.  Sąd uwzględnił tę okoliczność, jak również fakt, że przez wiele lat Klientka w miarę możliwości finansowych starała się spłacać zadłużenie.

Rezultat: ogłoszenie upadłości dłużnika, umorzenie zobowiązań bez wyznaczania planu spłaty