Umorzenie odziedziczonych długów

W ostatnim czasie przygotowaliśmy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Klienta, który odziedziczył długi w spadku po zmarłej matce. Nie mając wiedzy o nieuregulowanych zobowiązaniach zmarłej, Klient złożył oświadczenie o przyjęciu spadku wprost – bez żadnych ograniczeń w zakresie odpowiedzialności za długi spadkowe. Jak się okazało, w spadku otrzymał dług w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych z tytułu nieregulowanego przez lata czynszu za mieszkanie oraz zaciągniętych przez zmarłą pożyczek. Poza tymi długami spadkowymi, Klient posiadał również własne wymagalne zobowiązania pieniężne, których wskutek natłoku długów nie był w stanie zaspokoić.

Czy instytucja upadłości konsumenckiej umożliwia umorzenie długów spadkowych?

Oczywiście. Upadłość konsumencka umożliwia spadkobiercom uwolnienie się od długów spadkowych bez względu na to, czy ich przejęcie wynikało z testamentu czy z ustawy. We wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnik powinien wskazać swoich wierzycieli, kwotę długu oraz podstawę powstania zobowiązania. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wśród tych zobowiązań wskazać długi odziedziczone. O ile nie zachodzą podstawy do oddalenia wniosku, sędzia-komisarz postanowi o redukcji lub umorzeniu tych zobowiązań. Należy bowiem mieć na uwadze, że, niezależnie od źródła zobowiązań pieniężnych, sąd zawsze bada, czy nie ma przeszkód do ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, zwłaszcza więc – czy w okresie 10 lat przez złożeniem wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, które zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika, ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli został uchylony, dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Rezultat: ogłoszenie upadłości dłużnika, umorzenie zobowiązań bez wyznaczania planu spłaty