Upadłość konsumencka małżonków

Z naszej pomocy skorzystało małżeństwo, które od dłuższego czasu nie mogło sobie poradzić ze spłatą zobowiązań. Długi małżonków obciążały ich majątek wspólny, a wynikały przede wszystkim z nieopłacanego przez lata czynszu za mieszkanie, co spowodowało eksmisję. Poza tym każde z małżonków zaciągało pożyczki na spłatę uprzednio powstałych długów. Sytuacja małżonków była specyficzna ze względu na okoliczności, które przyczyniły się do powstania ich niewypłacalności, m.in. uzależnienie w młodym wieku od środków odurzających, przebywanie na terapii odwykowej, na której para się poznała, ciężki start w dorosłe życie ze względu na chorobę alkoholową matki dłużnika, z którą małżonkowie mieszkali, oraz wychowywanie dwójki małych dzieci.

Czy upadłość konsumencka daje możliwość umorzenia długów obydwojga małżonków?

Prawo upadłościowe nie przewiduje przeprowadzenia upadłości małżonków na podstawie jednego wniosku, zatem w przedmiotowej sprawie konieczne było przygotowanie osobnych wniosków o ogłoszenie upadłości. Jeśli niewypłacalny dłużnik pozostaje w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności majątkowej, jego długi obciążają majątek wspólny małżonków. Jednocześnie pamiętać należy, że ogłoszenie upadłości jednego z małżonków powoduje powstanie rozdzielności majątkowej, a majątek wspólny oraz majątek odrębny małżonków wchodzi do masy upadłości.

W przedmiotowej sprawie sąd uznał, że zachodzą podstawy do ogłoszenia upadłości każdego z małżonków, zważywszy na ich sytuację rodzinną oraz trudne warunki mieszkaniowe.

Rezultat: ogłoszenie upadłości każdego z małżonków, umorzenie długów bez wyznaczenia planów spłaty