Upadłość konsumencka z zadłużeniem ze zobowiązań zaciągniętych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Śpieszymy poinformować, iż w wyniku otrzymanej od SKG pomocy, w tym przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości, Sąd ogłosił upadłość konsumencką naszego Klienta. Sukces jest tym większy, iż zadłużenie Klienta wynikało z zobowiązań zaciągniętych w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości było prowadzone na podstawie poprzednio obowiązującego stanu prawnego.

Klient w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej oraz uczestniczenia w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością popadł w stan niewypłacalności. W celu umożliwienia rozpoczęcia spółce prowadzenia działalności tj. prowadzenia na zasadach franszyzy najmu skuterów elektronicznych, Klient w imieniu własnym zawarł umowy leasingu operacyjnego skuterów. Następnie w celu umożliwienia rozwoju spółce, w celu jej dofinansowania, Klient zawarł umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę przekraczającą dwieście tysięcy złotych. Początkowo dobrze prosperująca działalność i wysokie dochody osiągane przez spółkę pozwalały na spłatę ciążących na Kliencie zobowiązań. Sytuacja zmieniła się, gdy franszyzodawca przestał wypłacać spółce należne jej środki. W związku z brakiem otrzymywania środków, spółka a w konsekwencji Klient również utracili płynność finansową. Klient znalazł się w sytuacji, w której był dłużnikiem firmy leasingowej oraz banku.

Na skutek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, w wyżej opisanej sprawie Sąd stwierdził, iż dłużnik nie doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Sąd wziął pod uwagę, iż Klient podejmował wszystkie możliwe kroki mające na celu zaspokojenie bieżących zobowiązań, a zaciąganie zobowiązań miało charakter tymczasowy – wszelkie zobowiązania miały zostać przeniesione na spółkę. Sąd również wziął pod uwagę względy słuszności i względy humanitarne, a także cel upadłości konsumenckiej, która ma na celu umożliwienie dłużnikowi „nowego startu”.