Upadłość
Konsumencka

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ:

A

osoba fizyczna

A

jednoosobowa działalność gospodarcza

Upadłość konsumencka to procedura sądowa stosowana wobec osób fizycznych oraz jednoosobowych działalności gospodarczych, które stały się niewypłacalne. Głównym celem tego postępowania jest możliwość oddłużenia rzetelnego dłużnika.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zgoda

O KANCELARII

MICHAŁ SOWIŃSKI – doradca restrukturyzacyjny, prawnik z ponad jedenastoletnim doświadczeniem zawodowym, które zdobywał współpracując z cenionymi – zarówno polskimi, jak i zagranicznymi – kancelariami zajmującymi się głównie obsługą przedsiębiorców. W swojej praktyce skupia się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Od wielu lat równolegle zajmuje się doradztwem korporacyjnym podmiotom gospodarczym, dzięki czemu posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw na wszystkich etapach ich rozwoju (zakładanie, przekształcanie, łączenie, likwidacja), a także w negocjowaniu umów inwestycyjnych oraz badaniach due diligence. W trakcie ostatnich lat zasiadał w zarządach i radach nadzorczych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych.

SKG Upadłości i Restrukturyzacje to odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie na profesjonalną obsługę podmiotów mających zapotrzebowanie na profesjonalną obsługę podmiotów mających problemy z regulowaniem swoich zobowiązań.

Zespół wykwalifikowanych specjalistów posiada doświadczenie w szeroko pojętych sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a dzięki biegłej znajomości przepisów prawa w tym zakresie oraz doświadczeniu biznesowemu potrafi doradzić Klientom odpowiednią strategię oraz przeprowadzić całą procedurę, zarówno restrukturyzacyjną, jak i upadłości konsumenckiej.

Nasz zespół tworzą ludzie posiadający wiedzę nie tylko prawniczą, lecz również finansową i ekonomiczną, mający także doświadczenie w zarządzaniu wielkimi przedsiębiorstwami.

Upadłość konsumencka

Spotkanie z Klientem

Ocena prawna Państwa sprawy

Spotkanie z Klientem w celu ustalenia przyczyn i sposobu powstania zadłużenia, stwierdzenia, czy istnieją przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz określenia warunków współpracy.

Przygotowanie wniosku

Przygotowanie wniosku oraz konsultacja z klientem ostatecznej treści

Wsparcie Klienta w zakresie określenia wysokości zobowiązań oraz danych wierzycieli (kontakt z urzędami, komornikami, organami administracji publicznej i samorządowej)

Reprezentowanie Klienta

Proces sądowy

Reprezentowanie Klienta w trakcie całego procesu tj. od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości aż do rozprawy w zakresie ustalenia planu spłaty bądź umorzenia zobowiązań bez wyznaczania planu spłaty.

Upadłość Konsumencka

NASZE SUKCESY

Przedstawiamy kilka spraw sądowych jakie wygraliśmy dla naszych klientów. Różne sprawy, cel ten sam – wygrana!

Umorzenie długów powstałych w wyniku działań osób trzecich

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wobec osoby fizycznej może zostać podyktowane tym, że ciąży na nas obowiązek zapłaty, mimo że zobowiązanie powstało bez naszej wiedzy. Sąd może wziąć pod uwagę okoliczności towarzyszące powstaniu zadłużenia, takie jak doprowadzenie do niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, może też wziąć pod uwagę względy słuszności i humanitaryzmu.

W przedmiotowej sprawie Klientka, jako młoda osoba działająca pod wpływem ojca, zgodziła się założyć działalność gospodarczą, nie uświadamiając sobie potencjalnych konsekwencji tej decyzji. Sąd uwzględnił tę okoliczność, jak również fakt, że przez wiele lat Klientka w miarę możliwości finansowych starała się spłacać zadłużenie.

Rezultat: ogłoszenie upadłości dłużnika, umorzenie zobowiązań bez wyznaczania planu spłaty.

Umorzenie długów powstałych z działalności gospodarczej

We wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej można wyodrębnić zobowiązania pieniężne, które powstały w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Sąd upadłościowy chcąc całkowicie oddłużyć dłużnika, nie weryfikuje specyfiki każdego poszczególnego zobowiązania. Warunkiem jest, by na dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości potencjalny upadły nie był przedsiębiorcą – działalność dłużnika musi zatem zostać wykreślona z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

W każdym przypadku należy rozważyć, czy nie zachodzą przesłanki negatywne do ogłoszenia upadłości, w tym zwłaszcza okoliczność niezgłoszenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.W przywołanej sytuacji, zdaniem Sądu, dłużnik nie doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Ponadto sąd uwzględnił okoliczność, że w ciągu ubiegłych kilku lat, w miarę możliwości finansowych, dłużnik starał się przyczynić do zmniejszenia zadłużenia, dokonując regularnych wpłat na poczet spłaty zobowiązań.

Rezultat: ogłoszenie upadłości dłużnika.

Upadłość konsumencka małżonka

Prawo upadłościowe nie przewiduje przeprowadzenia upadłości małżonków na podstawie jednego wniosku, zatem w przedmiotowej sprawie konieczne było przygotowanie osobnych wniosków o ogłoszenie upadłości. Jeśli niewypłacalny dłużnik pozostaje w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności majątkowej, jego długi obciążają majątek wspólny małżonków.

Jednocześnie pamiętać należy, że ogłoszenie upadłości jednego z małżonków powoduje powstanie rozdzielności majątkowej, a majątek wspólny oraz majątek odrębny małżonków wchodzi do masy upadłości. W przedmiotowej sprawie sąd uznał, że zachodzą podstawy do ogłoszenia upadłości każdego z małżonków, zważywszy na ich sytuację rodzinną oraz trudne warunki mieszkaniowe.

Rezultat: ogłoszenie upadłości każdego z małżonków, umorzenie długów bez wyznaczenia planów spłaty.

SKG Upadłości i Restrukturyzacje

Jesteśmy zespołem wykwalifikowanych specjalistów posiadających doświadczenie w szeroko pojętych sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

ul. Bieniewicka 26
01-632 Warszawa

Sprawdź czy upadłość konsumencka jest dla Ciebie!